Αστέρι PBX

Το Asterisk είναι μια εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται σαν private branch exchange (ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο-PBX). Σε συνδυασμό με κατάλληλες διασυνδέσεις hardware τηλεφωνίας και εφαρμογές δικτύου, το Asterisk χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τον έλεγχο τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ τελικών σημείων τηλεπικοινωνιών, όπως συνήθεις τηλεφωνικές συσκευές, προορισμοί στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) και συσκευές ή υπηρεσίες για φωνή μέσω πρωτοκόλλου Internet (VoIP).